Pogramátor RC HK-T6A

PCB Board
PCB Board

Obrázek ukazuje první HW verzi.  K ovládání LCD displeje 16 zn/2ř je použito IO 74HC164N, který zjednodušuje poněkud zapojení a k ovládání displeje je použito 3 vodičů.

V počátku vývoje jsem se domníval, že lze napájet programátor přímo z vysílače HK-T6A.  Ovšem ukázalo se, že napětí kolísalo. Samotný programátor je proudově nenáročný, ale poměrně náročnější je spotřeba LCD displeje s podsvícením (cca 100mA).  Proto  je vhodnější zvolit externí napájení napětím 5V.

Software se poněkud liší od aplikací.  Domnívám se, že není potřeba sledovat aktuální výchylky ovládacích pák, které stejně nemají konkrétní parametry.  Použití mikroprocesoru klade vysoké nároky na úsporu RAM paměti.  Funkčnost je pouze signalizována zelenou diodou OK, která se rozsvítí jen v případě, že je platný kontrolní součet 18 bytů kanálových dat.

Po zapnutí vysílače je proveden test synchronizace dat.
Nastavení je jednoduché.  LCD je dvouřádkový první řádek značí v jakém menu a submenu se pohybujeme a dolní řádek zobrazuje hodnoty. Změny se provádí pomocí tlačítek UP, DOWN, LEFT, RIGHT a OK.  Tlačítky LEFT a RIGHT  se pohybujeme v submenu.  Tlačítkem DOW/UP se pohybujeme v menu, nebo se vracíme z  podmenu  zpět na  hlavní menu. Na displeji vidíme hodnoty nastavení.  Tlačítkem OK provedeme provede vstup do zadávání hodnot. Vždy je nejprve astaven krok 1, dalším stisknutím krok 5 a dalším stisknutím krok 25 (dalším stisknutím tlačítka OK se vrací zpět do menu).  Hodnotu nastavujeme pomocí tlačítek LEFT/ RIGHT (-/+). Dalším stiskem tlačítka OK (je-li nastaven krok 25) je změna hodnot ukončena a tlačítka LEFT/RIGHT služí k výběru dalšího submenu.
Před začátkem úpravy je možné uložit počáteční hodnoty pro případné obnovení původního stavu.
Z menu „SAVE TO TRX“ uložíme nastavená data do vysílače.

Možnosti nastavení hodnot programátoru:
Menu: Submenu Hodnoty:
SETUP SEL.MODEL Model No1 – No5 (vybere aktuální model)
LOAD from MEM Natáhne z paměti nastavený model (No1-5)
SAVE to MEM Uloží nastavený model do paměti programátoru
LOAD from TRX Natáhne nastavení vybraného modelu No1-5 z vysílače do programátoru
SAVE to TRX Uloží nastavení do vysílače.
REVERSE CH1 N/R (Normal/Reverze)
…. ….
CH6 N/R (Normal/Reverze)
D/R CH1ON 0 .. 100 Dvojí výchylky
CH1OFF 0 .. 100
….. …..
CH4 ON 0..100
CH4 OFF 0..100
END RATE CH1A 0..120
CH1B 0..120
…. …..
CH6A 0..120
CH6B 0..120
SUBTRIM CH1 -120 .. +120
CH6 -120 .. +120
MIX1 MIX1 Source Zdroj (kanál)
MIX1 Dest Cíl (kanál)
UP +-100 Horní rozsah
DW+-100 Dolní rozsah
SWITCH SWA,SWB,ON,OFF
MIX2 Dtto MIX1
MIX3 Dtto MIX1
FCE SWA VALUE: NULL, D/R, TR-OFF, NORMAL
FCE SWB VALUE: NULL, D/R, TR-OFF, NORMAL
VAR A VALUE: NULL , PIT ADJ.
VAR B VALUE: NULL , PIT ADJ.

Pozor! Při vlastní konstrukci je nutné nastavení pojistek mikroprocesoru ATMEGA8 se zmíněným krystalem.
LowFuse 0xFF
HighFuse 0xD9

Je vhodné zvolit externí napájení cca 4,8-5 V (4x AAA NIMH 1,2 V) , neboť při napájení z vysílače se vyskytl problém chybné synchronizace.  Napájecí proud LCD Displeje je kolem 100 mA. Podle zvoleného kontrastu. Některé LCD mají odběr i vyšší.

Obecný postup:

 1. Programátor připojíme pomocí kabelu “ Trainer“  .
 2. Připojíme napájecí napětí 5V.  Je proveden test LCD a 3 LED diod, které se rozsvítí po dobu asi 1 vteřiny a poté všechny 3 LED diody zhasnou.
 3. Zapnout vysílač.  Po zapnutí je proveden test synchronizace. Úspěch je signalizován LED diodou OK.
 4. Do programátoru je nahráno nastavení z vysílače. Nyní můžeme z menu SETUP provést –  Výběr modelu (NO1-5), Load from MEM, Save to MEM, Load from TRX, Save to TRX talčítky LEFT . Výběr se provede tlačítkem OK
 5. Tlačítky UP nebo DOWN můžeme pohybovat v základním menu. Tlačítky LEFT a RIGHT můžeme pohybovat v Submenu.  Tlačítkem OK můžeme změnit hodnotu vybraného pole. U přepínacích funkcí stačí jedno stisknutí,  při volbě číselných hodnot je při prvním stisku OK nastaven krok 1, dalším stiskem krok 5 , dalším stiskem krok 25. Po dalším stisku OK je krok vynulován a menu přechází z výběru hodnot zpět k výběru podmenu.
 6. Při jakékoliv chybě komunikace svítí červená LED error.  Neukládejte v tomto stavu data do vysílače.

 

Verze 1 se liší od verze 2 rozdílným HW.  Verze 1 používá HW zobrazovače LCD s pomocným obvodem – posuvným registrem 74HC164N. Konstrukce verze 2 je zjednodušená a používá LCD zobrazovače ovládáným přímo procesorem.

Programátor  HK-T6A verze 1.0
(LCD 16×2 HD44780 plus posuvný registr 74HC164N)

Tato pokročilejší verze již umožňuje uchovat až 5 modelů. HW jse stejné, jako v předchozí verzi a liší se jen programem.
Jak zařízení pracuje:
Veškerá komunikace probíhá pouze mezi vysílačem a programátorem.

 1. Připojíme napájení 5V a programátor připojíme pomocí kabelu „Trainer“ schema konektoru.
 2. Zapnout Vysílač, pro kontrolu proběhne test  bliknutím všech 3 diod a pokud je kontrola sychronizace OK, rozsvítí se zelená dioda. Pokud není přenos kanálových dat v pořádku, svítí červená dioda ERR a program je ukončen.
 3. V dalším kroku je do  paměti modelu „DEF“ nahráno  programátoru je nahráno pracovní (default) nastavení z vysílače.  Stav je signalizován rozsvícením LED crcOK. To signalizuje, že kontrolní součet dat je v pořádku.
 4. Z podmenu SETUP-SEL MODEL  můžeme vybrat (tlačítkem OK) model NO1 až NO5, se kterým budeme v dalších krocích pracovat.  Uvědomte si, že je třeba vždy, než budeme pracovat s vybraným modelem,  nějaké nastavení získat buď z paměti nebo natažením z vysílače.  Nastavení modelů NO1 až NO5 včetně modelu DEF je možné mezi sebou kopírovat.  Například chceme kopírovat nastavení DEF do nastavení modelu NO1. To provedeme následovně:
  – menu SETUP – Select mod. DEF
  – získat platné nastavení například menu SETUP- Load from TRX nebo SETUP-Load from MEM…
  – menu SETUP – Select mod NO1
  – menu SETUP – Save from MEM  Nyní máme nahrané nastavení modelu NO1 v paměti programátoru.
 5. Nyní můžeme nastavit požadované hodnoty. Toto nastavení vždy odpovídá výběru modelu (NO1-5),  který byl zvolen v předchozím kroku.
 6. Z menu SETUP-SAVE to TRX uložit data do vysílače nebo z menu SETUP-SAVE to MEM uložit aktuální model NOx do paměti pro pozdější použití. POZOR! neukládejte do vysílače nastavení,  pokud svítí červená LED  ERR!!!! Pokud změny neuložíte do vysílače nebo do paměti, změny nejsou uchovány.

POZOR:
Veškerou činnost s využitím tohoto článku provádíte na vlastní nebezpečí.
Zdrojové soubory:
download SW programmerV1.0
download  SW programmer V 1.02 (6.4.2011)

download HW (PCB,Schema programu KICAD)

Programátor HK-T6A verze 2
(LCD 16×2 HD44780 bez obvodu 74HC164N)

Ve snaze zjednodušit konstrukci základní desky mikroprocesoru je vytvářena nová verze schema.
Co je nového?

 • bylo zjednodušeno zapojení.  Byl vypuštěn posuvný registr 74HC164N, aniž by došlo k omezení funkcí. Bylo převzato zapojení Peter Fleury které používá pro řízení displeje 4-bit IO modu.  Tak lze ovládat displej HD44780 pouze 7-vodiči.
 • takto se konstrukce zjednoduší, že je možné využít jakéhokoliv boardu procesoru AVR ATMEGA8 P. Samozřejmě je nutné upravit hodnoty portů v souladu s dalšími periferiemi (5 tlačítky a 3 LED)
 • Součástí desky je napájecí pouze filtrační obvod. Napájení je z NIMH akumulátoru 4×1,2V – celkově 4,8V, což vyhovuje.
 • Při testování jsem použil pro spojení s vysílačem obyčejné konektory mini DIN4, které byly nekvalitní a proto byly zdrojem chyb. Doporučuji proto raději použít kvalitní zlacený konektor.

Schema verze 2.03 PCB verze 2.03
Program (zpracováno v programu Atmel AVRStudio v.4  a WinAVR)

!!! Edit 14.5.2012 !!!!!
Další vylepšenou verzi zpracoval „eisenficker“ , kterou najdete na stránkách RC Group Obsahuje i základní nastavení pro Heli, které v původní verzi nemám.
Operating Manual: Programmer V4.pdf
Schematic and layout for transfer:programmer V4 atmega8.pdf
Firmware:WinavrProgrammerv4.zip


Programátor HK-T6A verze 3
(LCD display Nokia 3310)

Verze zde má stejný univerzální desku.  Pro ovládání displeje jsou použity pouze jiné piny portu PB1-PB5 IO AtMega8.  Zapojení LCD displeje Nokia 3310 vychází ze zdroje www.quantumtorque.com , driver jsem poněkud upravil a přidal další rutiny, aby mohl být použit hlavní program pouze po drobných úpravách. Velikou výhodou zmíněného zapojení je, že lze display napájet napětím +5v,  což některé osvědčené zapojení neumožňují a potřebují snížit napětí na 3,3V. Navíc některé rutiny není možno použít pro vysoký nárok na paměť, kterou je nutné velmi a velmi šetřit. Takto lze použít jedno HW zapojení pro různé varianty displeje .  Display lze sehnat ve výprodejích za rozumnou cenu.  Další výhodou je podstatné snížení spotřeby proudu a tak lze uvažovat o tom, jestli by bylo použitelné napájení přímo z konektoru Trainter vysílače.
DPS Shodné s verzí 2. DPS – jednostranná,  použity běžné součástky.
Schema zapojení :
Program je ve stadiu vývoje:

Odkazy zdrojů:
http://www.mycoolheli.com/t6config.html
http://www.scienceprog.com
Connect LCD to Atmega using 3 wires
http://www.protostack.com USB Programátor AVR
http://www.ermicro.com AVR microcontroller Communication Port Project
http://easyelectronics.ru AVR Menu
http://www.avrfreaks.net Using Eeprom
http://www.rcgroups.com
Info HK-T6A
GUI Software for USBasp based USB AVR Programmers.
Tutorial LCD

Interface LCD44780
Interface LCD Nokia 3310